pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨)
અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨)

પ્રસ્તાવના:-                વ્હાલા વાચકો કુશળ મંગળ હશો...ફરી આપ સૌ સમક્ષ હાજર છું....અધૂરી ચાહત ભાગ-૨ સાથે....આ "અધૂરી ચાહત"નો બીજો ભાગ છે.ભાગ -૧ માં આપ સૌએ આપેલા આપના પ્રતિભાવને ...

4.7
(27.0K)
4 કલાક
વાંચન સમય
638087+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). નવી શરૂવાત... " દીપ"

28K+ 4.5 1 મિનિટ
21 ફેબ્રુઆરી 2021
2.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૧

15K+ 4.6 4 મિનિટ
22 ફેબ્રુઆરી 2021
3.

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨) પ્રકરણ -૨

12K+ 4.6 2 મિનિટ
23 ફેબ્રુઆરી 2021
4.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨). પ્રકરણ ૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨.) પ્રકરણ -૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

અધૂરી ચાહત (ભાગ- ૨). પ્રકરણ-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨) પ્રકરણ -૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨) પ્રકરણ -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

અધૂરી ચાહત (ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ - ૨). પ્રકરણ -૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨) પ્રકરણ -૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

અધૂરી ચાહત( ભાગ -૨) પ્રકરણ -૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

અધૂરી ચાહત (ભાગ-૨). પ્રકરણ -૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

અધૂરી ચાહત ( ભાગ -૨). પ્રકરણ -૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked