pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
"અધૂરી ચાહત"


" દીપ"
"અધૂરી ચાહત"


" દીપ"

અધૂરી સંવેદનાની સરવાણી...

4.7
(29.4K)
5 કલાક
વાંચન સમય
720929+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

ભાગ -1

36K+ 4.4 1 મિનિટ
23 ઓગસ્ટ 2020
2.

ભાગ -૨

24K+ 4.5 2 મિનિટ
07 નવેમ્બર 2020
3.

ભાગ -૩

17K+ 4.6 3 મિનિટ
08 નવેમ્બર 2020
4.

ભાગ -૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

ભાગ -૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

ભાગ -૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

ભાગ -૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

ભાગ -૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

ભાગ -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

ભાગ -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

ભાગ -૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

ભાગ -૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

ભાગ -૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

ભાગ -૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

ભાગ -૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

ભાગ -૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

ભાગ -૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

ભાગ -૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

ભાગ -૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

ભાગ -૨૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked