હોમ
શ્રેણી લખો
દર્દનો દસ્તાવેજ

દર્દનો દસ્તાવેજ

સામાજિકનવલકથાપ્રેરણાત્મક
Shital malani "સહજ"
4.7
30709 રેટિંગ્સ & 6295 પ્રતિભાવ
835655
9 કલાક
162 ભાગ
મિત્રો, મારી નવલકથા મીરાંના મોરપંખને આપે જે રીતે બિરદાવી છે. એ માટે હું આપ તમામ વાંચકોની દિલથી આભારી છું. હું એક સત્યઘટના પર આધારિત નવી 'સ્રી વિષયક' ધારાવાહિક લઈને આવી રહી છું. આપ લોકો એને પણ ...
835655
9 કલાક
ભાગ
મિત્રો, મારી નવલકથા મીરાંના મોરપંખને આપે જે રીતે બિરદાવી છે. એ માટે હું આપ તમામ વાંચકોની દિલથી આભારી છું. હું એક સત્યઘટના પર આધારિત નવી 'સ્રી વિષયક' ધારાવાહિક લઈને આવી રહી છું. આપ લોકો એને પણ ...

પ્રકરણ

6
દર્દના દસ્તાવેજ-૬ 📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
7
દર્દના દસ્તાવેજ-૭ 📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
8
દર્દના દસ્તાવેજ-૮📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
9
દર્દના દસ્તાવેજ-૯ 📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
10
દર્દના દસ્તાવેજ - ૧૦📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
11
દર્દના દસ્તાવેજ-૧૧📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
12
દર્દના દસ્તાવેજ-૧૨📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
13
દર્દનો દસ્તાવેજ-૧૩📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
14
દર્દનો દસ્તાવેજ-૧૪📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.
15
દર્દનો દસ્તાવેજ-૧૫📚📝
આ ધારાવાહિક પ્રીમિયમ સબસ્ક્રિપ્શન હેઠળ છે. એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.