pratilipi-logo પ્રતિલિપિ
ગુજરાતી
Pratilipi Logo
એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..
(સંપૂર્ણ નવલકથા)
એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..
(સંપૂર્ણ નવલકથા)

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. (સંપૂર્ણ નવલકથા)

યુદ્ધ ક્યાં ક્યારેય સહેલા હોય જ છે.. અને એમાં પણ જ્યારે એ યુદ્ધ પોતાની અને પોતાના ની સાથે જ કરવાનું હોય ત્યારે તો વધુ અઘરું થઈ જાય છે.. એક એવી નવલકથા જ્યાં પળે પળ એક યુદ્ધ છે.. ક્યારેક વિચારો ...

4.7
(1.3K)
2 કલાક
વાંચન સમય
18678+
લોકોએ વાંચ્યું
library લાઈબ્રેરી
download ડાઉનલોડ કરો

Chapters

1.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧

1K+ 4.6 4 મિનિટ
18 ઓકટોબર 2020
2.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૨

1K+ 4.7 6 મિનિટ
22 ઓકટોબર 2020
3.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૩

984 4.7 5 મિનિટ
25 ઓકટોબર 2020
4.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-4

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
5.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ -૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
6.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
7.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
8.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
9.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
10.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧૦

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
11.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૧

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
12.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૨

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
13.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૩

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
14.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરૂદ્ધ..-૧૪

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
15.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૫

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
16.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧૬

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
17.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ.. -૧૭

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
18.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..૧૮

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
19.

એક યુદ્ધ.. ખુદ થી વિરુદ્ધ..-૧૯

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked
20.

એક યુદ્ધ ખુદ થી વિરુદ્ધ - 20

આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
locked