હોમ
શ્રેણી લખો
🏵કડવું સત્ય🏵

🏵કડવું સત્ય🏵

સામાજિકહાસ્ય/રમુજીપ્રેરણાત્મક
Sangita "વાચા"
4.9
582 રેટિંગ્સ & 468 પ્રતિભાવ
3939
24 મિનિટ
48 ભાગ
મારી રચના 'કડવું સત્ય 'પ્રકાશિત કરવા જઈ રહી છું, જેમાં જીવનમાં જે ઘટનાઓ બને છે તે માહિતી એવી છે જે લોકો સ્વીકાર કરતા ખચકાટનો અનુભવ કરે છે. એવું સત્ય જે અલગ અલગ જગ્યાએથી એકત્રિત કરીને એક જ જગ્યા ...
3939
24 મિનિટ
ભાગ
મારી રચના 'કડવું સત્ય 'પ્રકાશિત કરવા જઈ રહી છું, જેમાં જીવનમાં જે ઘટનાઓ બને છે તે માહિતી એવી છે જે લોકો સ્વીકાર કરતા ખચકાટનો અનુભવ કરે છે. એવું સત્ય જે અલગ અલગ જગ્યાએથી એકત્રિત કરીને એક જ જગ્યા ...
લેખકને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને મેળવો તેમના નવા પ્રકાશિત ભાગ સૌથી પહેલા વાંચવાની તક, સુપરફેન બેજ અને ઘણુંબધું

પ્રકરણ

6
કડવું સત્ય (ભાગ -૬)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
કડવું સત્ય (ભાગ -૭)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
કડવું સત્ય (ભાગ -૮)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
કડવું સત્ય 💥દગો💥(ભાગ -૯)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૦)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૧)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૨)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૩)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૪)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
કડવું સત્ય (ભાગ -૧૫)
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો