હોમ
શ્રેણી લખો
માડી હું કલેકટર બની ગયો 🚔

માડી હું કલેકટર બની ગયો 🚔

નવલકથાપ્રેરણાત્મકસુપર રાઇટર્સ એવોર્ડ - 5
Jaydip H Sonara "વિદ્યાર્થી"
4.8
661 રેટિંગ્સ & 350 પ્રતિભાવ
10498
4 કલાક
43 ભાગ
" જીવ " પ્રસ્તાવના     આ રચના એક સત્ય ઘટના છે જે મારી નજીકમાં જોયેલ છે જેનો હુ સાક્ષી છું. આ રચના પાઠકોને શ્રેણી સ્વરૂપે મળી શકે છે. કેમકે આખી રચના એક જ ભાગમા સમાઈ શકે તેમ નથી. અને કહેવાય છે ને ...
10498
4 કલાક
ભાગ
" જીવ " પ્રસ્તાવના     આ રચના એક સત્ય ઘટના છે જે મારી નજીકમાં જોયેલ છે જેનો હુ સાક્ષી છું. આ રચના પાઠકોને શ્રેણી સ્વરૂપે મળી શકે છે. કેમકે આખી રચના એક જ ભાગમા સમાઈ શકે તેમ નથી. અને કહેવાય છે ને ...

પ્રકરણ

6
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 6
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
7
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 7
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
8
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 8
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
9
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 9
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
10
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 10
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
11
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 11
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
12
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 12
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
13
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 13
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
14
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 14
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો
15
માડી હું કલેકટર બની ગયો ભાગ 15
આ ભાગ વાંચવા માટે એપ ડાઉનલોડ કરો